قسمت آخر/ماه در آغوش خورشید/افسانه ماه خورشید(پارت6)


آخی سول برای چند دقیقه به آرزوش رسید.عزیزم یون او چه گریه ای کرد برای سول دلم براش سوخت.بالاخره این وزیرم زهرش رو ریخت ملکه مادر رو مسموم کردوکشت چه توهمی زده بود ملکه مادر.ولی بااین که بد کرد ولی مرگ با عذاب حقش نبوداخرش هم که عشق من (جانگ ایل وو)یانگ ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها