میروم [به منزلشان]؛ خوب نیست [ آنها بیایند ] (سردار سلیمانی در همدان)


میروم [به منزلشان]؛ خوب نیست [آنها بیایند]. لحظاتی از حضور اخیر در منزل خانواده شهدا در همدان. ۹۷/۵/۴

 ویدیوهای پیشنهادی