پرند زاهدی در مورد مسیح علینژاد چه گفت؟


صحبت های جنجالی پرند زاهدی در مورد مسیح علینژاد بیو رافی پرند زاهدی https://www.topnaz.com/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C/