سخنان دکتر روحانی درباره انتخابات - سیامک -


دکتر روحانی: انتخابات در ایران یک انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و دمکراتیک است

 ویدیوهای پیشنهادی