صحنه وحشتناک بلعیده شدن گاو توسط یک مار غول پیکر


در این فیلم بلعیده شدن یک گاو توسط مار غول پیکر که در خاطوم سودان به ثبت رسیده است را مشاهده می کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی