تیزر رسمی: اولین نمایندگی پاگانی در آمریکای شمالی


اطلاعات بیشتر Pagani Huayra در سایت پدال.