وقتی مامور امنیت بانک قبل از ورود سارقان درب را میبندد !


صبح روز گذشته در مکزیک هنگامی که 3 سارق قصد ورود به بانکی را داشتند سرعت عمل مامور بانک مانع از ورود آنها شده و قبل از آنکه آنها بتوانند وارد شعبه بانک شوند درب را روی آنها بست !

 ویدیوهای پیشنهادی