جزئیات سرقت مسلحانه نافرجام از بانک ملی !


سارق مسلحی که با فشنگ های مشقی وارد بانک ملی در محدوده نعمت آباد شده بود با اقدام سریع پلیس دستگیر شد

 ویدیوهای پیشنهادی