آخرین مرغ سحر استاد شجریان


مرغ سحر ناله سرکن داغ مرا تازه‌تر کن زآه شرربار این قفس را برشکن و زبر و زبر کن بلبل پربسته زکنج قفس درآ نغمۀ آزادی نوع بشر سرا وزنفسی عرصه این خاک توده را پرشرر کن ظلم ظالم‌، جور صیاد آشیانم داده بر باد ای خدا! ای فلک! ای طبیعت! ادامه را در تار نمای ما ببنید http://nateghe.ir/%D9%85%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1/%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B5%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87%D8%A7/

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها