نجفی شهردارقبلی تهران ومسعول ستاد انتخابات روحانی درحال عشق وحال


بیشترمسعولان فعلی کشوریعنی لیبرالها وغرب گراها فقط به فکر شکم وزیر شکم خودشان هستند از اینها تو قع هیچ کاری نداشته باشد

 ویدیوهای پیشنهادی