تنبیه غیر انسانی یک دانش آموز توسط معلم سنگدل - اخبار یی -


معلمی یکی از دانش آموزان خود را مقابل چشمان دیگر شاگردان به شکل وحشیانه ای تنبیه کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی