فراری دادن یک سارق مسلح توسط زن فروشنده در شرایط ناباورانه


این زن با پرتاب یک منگنه به سمت سارق، او را از فروشگاه فراری میدهد وسریعا پلیس را خبر دار میکند.

 ویدیوهای پیشنهادی