شهید لطفی نیاسر: فقط نباید ترسید ...


شهید لطفی نیاسر : دشمن خیلیبیشتر از آن چیزی که فکر می کنید شکنند است ، فقط نباید از آن بترسید ... یکی از واضح ترینمصداث های آن دستگیری نیروهای دریایی آمریکا توسط سپاه پاسداران است .

 ویدیوهای پیشنهادی