کریمی قدوسی از تهدید روحانی میگوید


این صدا بصورت کاملا محرمانه ضبط شده نماینــده مشهد در مجلــس از تهـدید حسن روحانی به کودتـا می گوید

 ویدیوهای پیشنهادی