سخنان تأمل برانگیز روحانی درباره انتخابات خبرگان!


به نظر شمـا این حرف هـا بوی چیزی نمیدهد؟ عزیزان آگــاه و بیدار باشید که دشمن تا دم گوشمان جلو آمده و منتظر یک لحظه غفلت منو و شما هاست ، پس خیلی باید مواظب باشیم!

 ویدیوهای پیشنهادی