دکتر ضیاءالحق از روزهای ارزشمند قبل از جلسه دفاع پایان نامه و رساله میگوید(3)


همیشه بین المللی زندگی کنید پس آموزش های بین المللی زیستن یاد بگیرید.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها