چالش درخواستی!:/


1....چرااومدی نما؟؟؟؟؟:/  بخاطر دوست خیلی خوبم رورویی 2...دوستای صمیمیت تونما . رورو! چن چن خفاش شب! نازی جونم! سی سی جونم! آریان! امیر! محمد! مینویی! زهرا !بانی جونم! و احسان و وای دیگه نمیدونم یادم نیس! امپرورم اضافه میکنم! آهان مستر قلب ! ساحل! هانی! رضا و شیما جونم که کبوترای عاشق خودمن! 3..کدوم درس رودوست داری؟ درس مدرسه؟زیست! و منطق البته منطق برای انسانی هاس. تاریخم دوس دارم! 5...چجوربابچه هادوست شدی؟ کدوم بچه ها؟؟؟؟؟؟ 6...به نظرت بهترینشون کدومه؟؟؟؟:/  وات د... 7دوست داری چه تقدیمی برات بزارم؟ از بکهیون یا چانبک دوست دارم 8....آیامنودوست داری؟:/  نمیشناسمت ولی هرکسی اکسو رو دوست داره دوسش دارم شدییییدددد!!! 9..چرامنودوست داری؟  گفتم دیگه! اگه اکسو رو دوست داره بعله! 10 ...بهترین دوستات توواقعیت چطورن؟بهترازدوستات تواینجان؟ من همه رو دوست دارم و متعلق به همه هم هستم 11منوتوصیف کن . پوکر! خسته! 12بهم یه لغب بده . چی بدم خو! بزار بشناسمت بعد! واینکه بازجویی تموم شدمیتونی بری:/ نمیگفتی هم شرم کم بود! خخخخخ خوب بود ! ایول!

 ویدیوهای پیشنهادی