هل دادن مسافران، شغلی در مترو ژاپن!!!


در شهرهای پرجمعیت ژاپن برای آنکه کابین‌های مترو از مسافران ‌لبریز شود و هیچ جای خالی در آن باقی نماند، شغلی اختراع شد که به آن اوشیا می‌گویند.

 ویدیوهای پیشنهادی