تجاوز جنسی گروهی به 2 دختر نوجوان و به دار آویختن شان!


صحنه هایی از به دار آیخته شدن 2 دختر 14 و 15 ساله از درخت در روستایی در شمال هند را میبینیم که بنابر گزارشها، این دو دختر نوجوان پس از آن که سه شنبه شب به شکل گروهی، توسط پنج مرد مورد تجاوز قرار گرفته بودند، جان خود را از دست داده اند.

 ویدیوهای پیشنهادی