برای اقا میثم گل


اقا میثم من هر کار کردم نتونستم بفهمم مرغ سبز جنسش چیه ابی ماده است اما سبز نتونستم بفهمم و اینکه هر از گاهی مرغ سبز هم وارد لونه میشه