تماس تلفنی با فرماندار شوشتر در خصوص آبگرفتگی های اخیر در خوزستان


تماس تلفنی با فرماندار شوشتر آقای پنبه دانه در خصوص آبگرفتگی های اخیر در خوزستان که متاسفانه کماکان بعد از چند روز که از باران ها میگذرد اکثر مناطق خوزستان هنوز دچار آبگرفتگی می باشند.