فرش سجاده ای با طرح فردوس


✅ رونمایی از طرح جدید #فرش سجاده ای محراب نقش کاشان