مصاحبه با سردار آزمون پس از هتریک برای زنیت


سردار آزمون پس از هتریک دیشبش مقابل تیم اورا گفت: من این هت تریک را به پرستاران و پزشکان تقدیم می کنم که برای ریشه کردن کرونا مبارزه می کنند و جانشان را برای مردم گداشتند و در این روزها فراموش شدند. امیدوارم با این سه گل دل آنها و مردم را شاد کرده باشم.