مستند ازمایشگاهایی با امنیت درجه 4 1


مستند ازمایشگاه امنیتی با درجه 4 که در ان انواع سلاح های جمعی ساخته می شودمرور کامل از انواع میکروب های ساخته شده و گسترش انهاقسمت اول

 ویدیوهای پیشنهادی