راهکار جبران کمبود مشتری و فروش


سلام همه ما در مقاطع زمانی متفاوت در #کسبوکار خود با کمبود #مشتری و #کاهشفروش و نهایتاً #کاهشسود مواجه شده‌ایم. در این کلیپ می‌خواهیم برخی از عواملی که کمتر موردتوجه قرار گرفته ‌اند را مرور کنیم.

 ویدیوهای پیشنهادی