جمره مسموم شده ):


این قسمتش مال فصل اول هستش کپی =هک