از رنگارنگ تا شبکه امام حسین(مهم مهم مهم مهم مهم )


این مستند به بررسی حضور شیخ محمد تقی ذاکری در شبکه ضد انقلاب رنگارنگ و پس از آن حضـور در شبکه های امام حسین(ع) و مرجعیت از شبکـه های نزدیک به سید صادق شیرازی می پردازد. علاوه بر حضور شیخ محمد تقی ذاکری مسئول بنیادجهانی شیرازی در شبکه ضدانقلاب رنگارنگ، ...

 ویدیوهای پیشنهادی