تدریس فصل سوم بخش اول ( صفحه 28 و 29) ریاضی پایه هفتم


تدریس کامل و سوال به سوال صفحات 28 و 29 ( الگوهای عددی) کتاب ریاضی پایه هفتم

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها