بلایی که موشک‌های سپاه بر سر ترامپ آورد!


وقتی بجای حمله به ۵۲ نقطه حیاتی ایران، 19 ساعت بعد از حمله موشکی ایران در یک سخنرانی ۸ دقیقه‌ای ترامپ ۵۸ بار نفس عمیق می کشد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها