نماهنگ: جشن بیعت با حضرت مهدی(عج) - بیا عزیز زهرا


بیا عزیز زهرا بیا آروم دلها - بیا روشن بکن تموم دنیا - ای سبزترین شاخه ی طوبی، بیا - مایه ی آرامشِ زهرا بیا - ای سبزترین شاخه ی طوبی، بیا - مایه ی آرامشِ زهرا بیا

 ویدیوهای پیشنهادی