ارتقاء ماهواره ناهید 2


شبکه یک - 27 مهر 99- 09:00پ علی جعفرصالحی معاون طراحی و تنظیم کیفیت پژوهشگاه فضایی ایران گفت: ماهواره ناهید 2 فاز طراحی را پشت سرگذاشته و نمونه مهندسی آن ساخته شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی