درختچه خزیدن


درخت خزیدن . درخت خزیدن یکی از وسایل مهم در نگهداری طوطیها به شمار میرود. این درخت از رشد بیش از حد ناخن های طوطی شما جلوگیری میکند. دم طوطیهای بلند درقفس به مرور زمان اسیب خواهد دید که با درخت خزیدن تا حد زیادی از این اسیب دیدگی جلوگیری میشود. با تهیه درخت و قفس با هم برای طوطی یک تفریگاه به وجود اورید.