امیر رفت!!!


ابشار جاذبه و کیان دوتاتونم عشقین ممنون که بیرون انداختینش.کسایی که میگفتن بره پارتی میگیرم کجان؟؟؟

 ویدیوهای پیشنهادی