الزامات پیشگیری از کرونا


با دانستن بایدها و نبایدها در خصوص پیشگیری از کرونا در محیط های عمومی و رعایت پروتکل های بهداشتی، ایمنی خود و اطرافیانمان را حفظ کنیم.

 ویدیوهای پیشنهادی