سنت حسن وحسین زدن در شهر حکم آباد


سنت دیرین در شهر حکم آباد در روز عاشورا که به ترتیب خاصی دور هم حلقه زده واز کمر سمت چپ همدیگر گرفته وبا حرکات دست و پا به گفتن حسن و حسین وچرخیدن ودر آخر میگن آیا کسی بود که کند یاری حسین بعد هم میگن یا حسین آید به دشت کربلا به مدد کاری حسین یا حسین عزاداری هاتون قبول

 ویدیوهای پیشنهادی