حجله قاسم بن الحسن علیه السلام


یاحضرت قاسم الحسن علیه السلام مدد(عده ای به بهانه عدم سندو...بدنبال حذف مراسم حجله قاسم ازشعائرحسینی هستنددرحالی که این آرزوی قلبی هربزرگتری برای فرزندخویش است که اورادرمراسم جشن ولباس دامادی ببیندازجمله امام حسین(ع)عمو وزینب(س)عمه جناب قاسم)

 ویدیوهای پیشنهادی