ریاضی هشتم فصل سوم (گام به گام سخنگو)


این ویدئو تکه ای از فیلم کامل آموزشی ما است.آموزش ریاضی هشتم در دو ساختار متفاوت عرضه می گردد: 1-محتوا محور 2-گام به گام سخنگو. در آموزش محتوا محور، اساس کار ما جا انداختن مطلب برای دانش آموز است و نظم کتاب درسی در آن حکم فرما نیست. اما در گام به گام سخنگو به طور منظم طبق کتاب درسی پیش می رویم. قیمت فیلم کامل (پایه هشتم) هر فصل محتوا محور 9هزار تومان وفیلم کامل هرفصل گام به گام سخنگو 14هزار تومان است.

 ویدیوهای پیشنهادی