تقدیم ب همه دلشکسته ها ک اولیش منم


این واسه همه دلشکسته هاس خیلی ناراحتممممم دلم شکسته خدا بقیه باهات نسبتی دارن ک بامح لجی؟!

 ویدیوهای پیشنهادی