شهیدمحمدمنتظری درلسان پدرش


خدادومجاهدبرجسته اسلامی دوران معاصرپدر(حسینعلی)وپسر(محمد)منتظری راقرین رحمت خودقرارداده باامام حسین(ع)محشورفرماید

 ویدیوهای پیشنهادی