پناهیان|سبک زندگی|راهکارهای سبک زندگی دینی برای تکامل انسان


اهمیت رفتار ظاهری، عمل و سبک زندگی در جزئیات آن از جهات مختلفی قابل بررسی است. دستوراتی که دین در مورد جزئیات رفتار ما دارد، حاکی از چنین اهمیتی است. از طرف دیگر به لحاظ انسان شناسی نیز عمل و رفتار دارای تأثیر ویژه ای بر عقیده و گرایش است و چرخه حرکت ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها