گفتگو با پدر 6 قلوهای کرجی


شش قلوهای کرجی هنوز در بخش مراقبت های ویژه هستند اما مادر آنها که حال عمومی خوبی هم دارد از بیمارستان مرخص شد.سپاه استان البرز به پدر شش قلوها کمک اهدا کرد.استاندار البرز نیز به این پدر جوان قول مساعدت و کمک داد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها