خارج کردن مار زنده از شکم یک مرد چینی! - خانه -


در اتفاقی عجیب پزشکان توانستند یک مار زنده را از شکم یک مرد چینی بیرون بیاورند.