عالم به غصه ام گریه میکندزنجیرهم به زخم تنم گریه میکند


انروزای غریب ززندان اگررفت بیرون جنازه ات به روی تخت پاره ای حداقل دگرکفنت بوریانشد/باصدای حاج محمدقاضوی مدیحه سرایی حاج محمدقاضوی, عالم, گریه, میکندزنجیرهم, گریه, میکند

 ویدیوهای پیشنهادی