شهر کولونیا - کشور ایالات فدرال میکرونزی


شهر کولونیا به عنوان مرکز ایالت یاپ در جنوب شرقی کشور ایالات فدرال میکرونزی در کنار اقیانوس آرام جنوبی قرار دارد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها