هکتون کووید-19


طراحی و ساخت اسپیرومتری کاملا بومی با قابلیت ضدعفونی و گندزدایی با مواد ضدعفونی قابل دسترس مانند الکل و ...

 ویدیوهای پیشنهادی