شادی دختران بهشت طاها به مناسبت عید قربان/ موسسه خیریه گلشن آل طاها


شادی دختران بهشت طاها به مناسبت عید قربان / موسسه خیریه گلشن آل طاها ( اهواز ) / مراکز شبانه روزی نگه داری از ایتام I مرکز آموزشی حمایتی کودکان کار **** مراکز گلشن آل طاها : بهشت 1 - مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان 3 تا 6 سال / بهشت 2 مرکز نگهداری شبانه روزی دختران 9 تا 12 سال / بهشت ۳ - مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده / بهشت 4 - مرکز نگهداری شبانه روزی دختران ۶-۹ سال شماره تماس : 181 الی 09160617177 *** www.golshanealetaha.ir *** www.instagram.com/golshanealetaha ***

 ویدیوهای پیشنهادی