نایتڪور ساختـ خودمــ از خودمـــ آنے *-*


لامصب هم لباساش شبیه ماله منه هم موهاش همم گربش البته من ے گربه ے سفید دارم که اونم ے سفید داره نژادشم پرشین هیمالینــ *-*