آموزش مهارتهای زندگی در قالب نمایش‌های عروسکی


۱)آموزش مهارتهای زندگی ۲) ایجاد شادی و نشاط در مدرسه ۳) مشارکت دانش آموزان در فعالیتها وشناخت بیشتر آنان.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها