بازیگری و گربه‌ی شرودینگر / ورکشاپ خارج سیستم


ورکشاپ "بازیگری خارج سیستم" به طراحی و نظارت سعید پرسا / ۱۰ و ۱۱ بهمن ۹۸ / بابل

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها