روحانی: باید وحدت را حفظ و واقعیات و خدمات دولت را به مردم بگوییم


رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: باید وحدت را حفظ و واقعیات و خدمات دولت را به مردم بگوییم

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها